การประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2022

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนกครอบครัวสภาฯ สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2022

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2022   เวลา 10.00-12.40 น.
ผ่านทางระบบออนไลน์ซูม

โอกาสประชุมในครั้งนี้….

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแผนกครอบครัวสภาฯ ชุดใหม่ วาระ 3 ปี (18 มีนาคม 2022 – 17 มีนาคม 2025)  โดยบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง

และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกครอบครัวสภาฯ ณ โอกาสประชุมในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาและกำลังกาย-กำลังใจ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ครอบครัวเราก้าวเดินไปด้วยกัน ครอบครัวอภิบาลครอบครัว” ได้เป็นจริงตามเจตนารมณ์และตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเทอญ