การแบ่งปันหัวข้อ “บทบาทของครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อพระศาสนจักร”“บทบาทของครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อพระศาสนจักร” ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการภูมิภาคเชียงใหม่ แผนกครอบครัวสภาพระสังฆราชและผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงราย ได้รับเชิญ
ให้มาแบ่งปัน หัวข้อ “บทบาทของครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อพระศาสนจักร”
ที่วัดแม่พระแห่งลูรด์ จังหวัดลำปาง
แก่สภาภิบาลและสัตบุรุษ
จำนวน 105 คน