ขอขอบคุณแผนกฆราวาสสภาพระสังฆราช | สถาบันพัฒนาฆราวาส | สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย |ที่ได้ผลิตรายการ Light of Hope รายการดีๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเป็นคริสตชน ผ่านทางชีวิตของบุคคลต่างๆ ที่มีชีวิตเชิงประจักษ์ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตในการประกาศข่าวดีใหม่ | ตอนที่ 3

Light of Hope (by. Power of Love) ตอนที่ 3

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส แผนกฆราวาส ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฆราวาส และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ขอนำเสนอรายการ Light of Hope (by. Power of Love)
รายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับคริสตชนฆราวาส คริสต์ชนผู้เป็นศิษย์ธรรมทูต ในการดำเนินชีวิตเป็นประจักษพยานประกาศข่าวดีในการสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความจริง ความยุติธรรม ความรัก ความเมมตาและสันติสุข ให้เกิดขึ้นในโลก โดยคัดเลือก 20 ท่านจากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการฯ แผนกฆราวาสร่วมกับหน่วยงานฆราวาสในพระศาสนจักร และนำมาถ่ายทอดเรื่องราวของเขา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคริสตชน ผ่านทางรายการ

พบกับตอนที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม ไปกันที่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เราพบกับคริสตชนสูงวัยท่านหนึ่ง ผู้เป็นแบบอย่างของความเสียสละ ทุ่มเทเพี่อผู้อื่น เขาผู้นี้ ยึดมั่นในชีวิตคู่ตลอด 47 ปี ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีพระวาจาของพระเจ้า อยู่ในจิตใจ และเป็นผู้ที่อุทิศตนรักและรับใช้ ในการเป็นจิตอาสา ด้ายงานคุมประพฤติ และผู้ที่ติดยาเสพติด อีกทั้งการเป็นข้าราชการ ทำให้เขามีโอกาสแบ่งปัญพระวาจาของพระเจ้า สู่ผู้คนต่างความเชื่อ คุณวันชัย ทรงพลอย “แสงสว่างแห่งความหวัง พลังของชุมชน”

พบกับรายการ Light of Hope (by. Power of Love) ได้ทุกในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตลอดปีนี้

สนับสนุนรายการโดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส แผนกฆราวาส
สถาบันพัฒนาฆราวาส
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด