ขอเชิญร่วมสัมมนาศึกษาคำสอนพระศาสนจักรเรื่อง “สมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรัก ในครอบครัว (Amoris Laetitia) สู่งานอภิบาลครอบครัว”

ที่ คฆค. 22/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาศึกษาคำสอนพระศาสนจักรเรื่อง “สมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรัก ในครอบครัว (Amoris Laetitia) สู่งานอภิบาลครอบครัว” ผ่านทางออนไลน์ Zoom และ Facebook Live

เรียน คุณพ่อผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสังฆมณฑลทั้ง 11 สังฆมณฑล, คณะกรรมการอำนวยการแผนก ครอบครัวสภาฯ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ, คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนองค์กรครอบครัว, ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานครอบครัวทั้ง 11 สังฆมณฑล, เจ้าหน้าที่แผนกครอบครัวของ สังฆมณฑล เป็นพิเศษ ตัวแทนกลุ่มอัลฟ่าแห่งประเทศไทย (พี่น้องคริสเตียน) และผู้ที่สนใจทุกๆ ท่าน

  เนื่องด้วยแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีโครงการจัดการสัมมนา ศึกษาคำสอนพระศาสนจักร ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ “สมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว

(Amoris Laeititia) สู่งานอภิบาลครอบครัว” โดยคุณพ่อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล (อดีตผู้อำนวยการแผนก ครอบครัวสภาฯ) เป็นวิทยากรรับเชิญ และในโอกาสนี้ทางแผนกครอบครัวสภาฯ ได้เชิญองค์การอัลฟ่าแห่ง ประเทศไทย ได้ร่วมแบ่งปันหลักสูตรอบรมคู่สมรสออนไลน์ (The Marriage Course Online) ในการสัมมนาฯด้วย

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ผ่านทางช่องทาง…

1. ออนไลน์ Zoom Meeting   (Meeting ID:  854 2770 3574 ; Passcode: 111111)

2. ถ่ายทอดสด Facebook Live : แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ เปิดซูม และ Facebook Live ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับคำสอนพระศาสนจักร เรื่อง “สมณลิขิตเตือนใจความปีีติยินดี แห่งความรักในครอบครัว”  (Amoris  Laeititia) โอกาสปีครอบครัว Amoris  Laetitia  Family  Year  (ครบ 5 ปีสมณ ลิขิตเตือนใจฉบับนี้ ค.ศ. 2016-2021)

  2. เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอบรมคู่สมรสออนไลน์ขององค์การอัลฟ่่าแห่ง ประเทศไทย

3. เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับ ลงสู่ภาคปฏิบัติในงานอภิบาลครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…คุณวริสา กิจเจา (เปิ้ล,เจ้าหน้าที่รักษาการแทนแผนกครอบครัวสภาฯ)

เบอร์โทรติดต่อ….089-245-7891

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาศึกษาคำสอนพระศาสนจักรดังกล่าวในวันและเวลาข้างต้น

และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ โปรดอำนวยพรแด่ทุก ๆ ท่านเสมอไป

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า

(คุณพ่อยอแซฟ ภูวนารถ แน่นหนา)

  ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย