คณะวิชาการสถาบันศึกษาศาสตร์การแต่งงานและครอบครัว จัดตั้งโดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิสเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022 แปลโดยคุณพ่อนุพนธุ์ ทัศมาลี

ครอบครัวไม่ใช่อุดมการณ์ (family is not ideology)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับกลุ่มนักวิชาการของสถาบันทางด้านเทววิทยาแห่งสันตะสำนัก “ยอห์น ปอล ที่ 2” เรื่องวิทยาศาสตร์ด้านการแต่งงานและครอบครัว ณ นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ก่อตั้งเมื่อปี2017 (Established in 2017)

สถาบันนี้แต่เดิมใช้ชื่อว่า สถาบันแห่งสันตะสำนัก “ยอห์น ปอล ที่ 2” ก่อตั้งนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เมื่อปี 1981 หลังจากได้มีการสมัชชาบิชอปสากลเรื่องครอบครัวเมื่อปี 1980

ศูนย์อ้างอิงวิชาการเรื่องการแต่งงานและครอบครัว (An academic reference centre on marriage and family)

สถาบันฯ นี้ ให้บริการพระศาสนจักรสากล ในเรื่องเกี่ยวกับเทววิทยาและมนุษย์ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและครอบครัว และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก

ภารกิจหลักก็คือ การพัฒนาสหวิทยาการเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว และเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งคริสตชนฆราวาสนักบวช และพระสงฆ์ สำหรับการสอน วิจัย และงานอภิบาลในสาขานี้ เพื่องานด้านการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพอื่น ๆ และเพื่อการประกาศพระวรสารของครอบครัวในฐานะ “สถาบันดั้งเดิม” ของสังคมมนุษย์ อันอยู่บนพื้นฐานของคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก และสมมติฐานของโลกสมัยใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวทุกครอบครัวในโลก ไม่เพียงเฉพาะครอบครัวที่เป็นคาทอลิกเท่านั้น

ให้พลังใหม่และขอบเขตที่กว้างขึ้นแก่สถาบัน (Giving new vigour and a broader scope to the Institute)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสกับผู้เข้าเฝ้า พร้อมกับแนวทางที่จะฟื้นฟูการทำงานของสถาบันฯ ให้แข็งแกร่งและมีขอบเขตการทำงานที่กว้างมากขึ้น ตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ของครอบครัวในยุคปัจจุบันในสหัสวรรษที่ 3 โดยใช้แนวความคิดของนักบุญพระสันตะปาปายอห์ปอลที่ 2 เป็นแนวทาง

“เทววิทยาเอง ถูกเรียกให้อธิบายมุมมองของคริสตชนเกี่ยวกับการเป็นบิดามารดา ความกตัญญู และภราดรภาพ ไม่เพียงเฉพาะความผูกพันในข้อผูกมัดในศีลสมรสเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของการเป็นครอบครัว แต่ภายในขอบฟ้าของชุมชนมนุษย์ทั้งหมด”

ความต้องการเทววิทยาที่เป็นรูปธรรมในเงื่อนไขของครอบครัว (Need for a concrete theology of the condition of the family)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันถึงภารกิจอันเร่งด่วนของพระศาสนจักร ต้องการการบรูณาการข้อผูกมัดของศีลสมรส มากกว่าเทววิทยาที่เป็นรูปธรรม

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันว่า ภารกิจที่เร่งด่วนของพระศาสนจักรคือการบูรณาการ “เทววิทยาแห่งข้อผูกมัดในศีลสมรส” ให้สอดคล้องเข้ากันกับ “เทววิทยาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพของครอบครัว” โดยทรงสังเกตว่า “ความวุ่นวายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน” ในสมัยของเราซึ่ง กำลังสร้างความตึงเครียดให้กับทุกสายสัมพันธ์ในครอบครัว “ต้องใช้การแยกแยะอย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจถึงเครื่องหมายแห่งปรีชาญาณและพระเมตตาของพระเจ้า”

“เราไม่ใช่ประกาศกแห่งความโชคร้าย แต่เป็นประกาศกแห่งความหวัง ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้แล้ว เราจะไม่มีวันมองข้ามการปลอบโยน บางครั้งอาจสัมผัสได้ถึงศักยภาพที่สายสัมพันธ์ในครอบครัวยังคงแสดงให้เห็น เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแห่งความเชื่อ บ้านเมือง และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์”

“หลักการทางมานุษยวิทยา”ที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ของสังคม (An irreplaceable “anthropological grammar” of society)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำว่า ครอบครัวยังคงเป็นหลักการทางมานุษยวิทยาของสังคมที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ เมื่อหลักการนี้ถูกละเลยหรือไม่พอใจ ระเบียบทั้งหมดของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคมย่อมได้รับบาดแผล

คุณภาพของการแต่งงานและครอบครัว เป็นตัวกำหนดคุณภาพของความรักของคนโสด และความผูกพันของชุมชนมนุษย์เอง เป็นความรับผิดชอบของทั้งภาครัฐและพระศาสนจักร ในการรับฟังและสนับสนุนครอบครัวเพื่อช่วยสร้างโลกที่เป็นมนุษย์มากขึ้น กล่าวคือ สนับสนุนและเป็นพี่น้องกันมากขึ้น

ครอบครัวไม่ใช่อุดมการณ์แต่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง (The family is not an ideology, it is a reality)

เราต้องรักษาครอบครัวแต่ไม่จองจำมัน ทำให้ครอบครัวเติบโตตามที่ควรจะเติบโต ระวังอุดมการณ์ที่ขัดขวางการอธิบายครอบครัวจากมุมมองของอุดมการณ์ที่มากเกินไป ครอบครัวไม่ใช่อุดมการณ์ แต่เป็นความจริง และครอบครัวเติบโตด้วยความมีชีวิตชีวาของความเป็นจริง แต่เมื่ออุดมการณ์มาอธิบายว่าครอบครัวคืออะไร ทุกอย่างก็พังทลาย อุดมการณ์ทำลายสิ่งต่าง ๆ

ชีวิตแต่งงานและครอบครัวต้องไม่คาดหวังความสมบูรณ์ (Marriage and families must not be expected to be perfect)

เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ในสังคม เราไม่ต้องรอให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ เพราะการแต่งงานและครอบครัว จะไม่สมบูรณ์แบบและยังไม่เสร็จจนกว่าเราจะอยู่ในสวรรค์ …

ก้าวไปกับโป๊ป 152

chanthaburidiocese

คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี ผู้แปล