ความรักในครอบครัว | โดยคุณพ่อภูวนารถ  แน่นหนา  ผอ.แผนกครอบครัวสภาพระสังฆราช