จัดตั้งคณะอนุกรรมการอภิบาลครอบครัวระดับวัดของแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุม “คณะอนุกรรมการอภิบาลครอบครัวระดับวัด แผนกครอบครัวสภาฯ” ผ่านทางซูม เป็นการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ รุ่นที่ 1 โดยมีเป้าประสงค์ตอบรับคำเชื้อเชิญของพระศาสนจักรสากล และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ 2015 ของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์งานอภิบาลครอบครัว ปี ค.ศ. 2020-2024 เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการกลุ่มแกนนำเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อผู้อำนวยการแผนกครอบครัวในแต่ละสังฆมณฑลฑลทั้ง 11 สังฆมณฑล ได้มีกลุ่มผู้ทำงานอภิบาลครอบครัวระดับวัด เกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรมและมีกิจกรรมครอบครัวอภิบาลครอบครัว และก้าวเดินไปด้วยกันในพันธกิจอภิบาลครอบครัวในพระศาสนจักรเมืองไทยได้พัฒนาต่อไป ขอโมทนาคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอฝากงานอภิบาลครอบครัวระดับวัดนี้ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์และครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธตลอดไปเทอญ