จุดประสงค์ในเดือนมิถุนายน 2022 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คือภาวนาเพื่อครอบครัวเป็นพิเศษ

วัตถุประสงค์การสวดภาวนาของพระสันตะปาปาฟรังซิส เดือนมิถุนายน 2022 #เพื่อครอบครัวทั้งหลาย (Pope’s June prayer intention: ‘For families’)

ครอบครัวเป็นสถานที่ที่เราเรียนรู้จักชีวิตของกันและกัน การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ และเด็ก ๆ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่าง เราก็ประกาศข่าวดีด้วยชีวิตของเราให้แก่กันและกัน แม้ว่าในแต่ละครอบครัวจะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีความบกพร่อง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เราต้องไม่กลัวความผิดพลาด เราต้องเรียนรู้จากกันและกัน เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไป

เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ ในครอบครัวของเรา ในเพื่อนพี่น้องของเรา ในเมืองที่เราอาศัยอยู่ และพระองค์ทรงดูแลเรา พระองค์ทรงเตือนเราตลอดเวลาดุจเรือที่กำลังโต้คลื่นอยู่กลางมหาสมุทร เมื่อเรามีความขัดแย้ง ความทุกข์ทรมาน หรือมีความสุข พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่น ทรงอยู่เคียงข้างเรา ช่วยเหลือเรา แนะนำเรา ความรักในครอบครัวเป็นหนทางหนึ่งที่จะประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเราแต่ละคน

นี่คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าเลือกหัวข้อการภาวนานี้ พร้อมกับการประชุมครอบครัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ ให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวทั่วโลก ให้มีความเข้มแข็ง มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในทุกวันตลอดชีวิตเสมอไป …

ก้าวไปกับโป๊ป 53 #คำสอนพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่องครอบครัว #ครอบครัว แปลโดยคุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี

chanthaburidiocese