ติอต่อแผนก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนกครอบครัว

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

122/11  ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10110

โทรศัพท์ : 02 681 3900  ต่อ 1306  

e-mail : family@cbct.net 

feacbook Fanpage : แผนกครอบครัว สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

แผนที่