ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประกาศอัครสัวฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง “แผนประกาศข่าวดีภาคปฎิบัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี ค.ศ. 2022 การดำเนินการประกาศข่าวดี ตามจิตตารมณ์การก้าวเดินไปด้วยกัน”