ประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ + ไลน์ + เฟสบุ๊คของแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เชิญร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารงานอภิบาลครอบครัว ทั้งในระดับวัด ระดับสังฆมณฑลต่างๆ ระดับพระศาสนจักรในประเทศไทยและระดับพระศาสนจักรสากลของแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผ่านทางช่องทางชื่อเว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค ดังนี้…