ประชุมคุณพ่อผู้อำนวยการแผนกครอบครัวในระดับภูมิภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

💓รายงานข่าว💓

วันพุธที่ 6 เมษายน 2022 เวลา 10.00-11.30 น. มีการประชุมพบปะ พูดคุยคุณพาอผู้อำนวยการภูมิภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรศักดิ์ รองผอ.ภูมิภาคกรุงเทพ คุณพ่อบุญส่ง คุณพ่อวิโรจน์ คุณพ่อภูวนารถ และะอาจารย์วิวรรณ เลขาบันทึกรายงาการประชุม ผ่านทางระบบไลน์

ส่วนการประชุมของคุณพ่อผู้อำนวยการในภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่ และเชียงใหม่ มีการเลื่อนประชุมในวันอื่น

สรุปการประชุมของภูมิภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือ

▶ จะมีการสัมมนาทีมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวในระดับภูมิภาคกรุงเทพ ในวันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2022 ณ บ้านซาเลเซียน หัวหิน เพื่อฟังเสียงประชากรของพระในงานอภิบาลครอบครัวว่าพวกเขาต้องการอะไร
▶การดำเนินงานในงานอภิบาลในแต่ละสังฆมณฑลในภูมิภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สามารถส่งมาที่ส่วนกลางเพื่อนำลงเว็บไซต์ www.family.cbct.or.th เพื่อทราบความเคลื่อนไหวในงานอภิบาลครอบครัวในแต่ละสังฆมณฑล

จบรายงานข่าวครับ

ขอบคุณครับ