ปีครอบครัว Amoris Laetitia (19 มีนาคม 2021 – 26 มิถุนายน 2022) และงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022

รายละเอียดปีครอบครัวและงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

“ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

“Family Love: a Vocation and a Path to Holiness

=======================

คณะผู้แทนครอบครัวของแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่เป็นตัวแทนครอบครัวไทยร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากลครั้งที่ 10 มีรายนามดีงต่อไปนี้

1. พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

2. บาทหลวงภูวนารถ แน่นหนา

3. บาทหลวงพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม

4. บาทหลวงติดคำ ใจเลิศฤทธิ์

5. บาทหลวงนุพันธุ์ ทัศมาลี

คู่สมรสคู่ที่ 1 อ.ลำดวนและคุณชัยวัต ชินมโนพันธ์

คู่สมรสคู่ที่ 2 อ.วราภรณ์และอ.ถาวร วงศ์วีระเทพภิบาล

คู่สมรสคู่ที่ 3 อ.ดาวิทย์และอ.สุนิสา พุทธิไสย

Cr. แผนกครอบครัวสภาฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานหนังสืออุดมศานต์และสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย