พระสันตะปาปาเปลี่ยนรูปแบบงานครอบครัวสากล

แด่ บรรดาพี่น้องชายหญิงที่รัก

            การชุมนุมครอบครัวสากลครั้งต่อไปจะจัดที่กรุงโรม ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022 หัวข้อของการชุมนุมครอบครัวสากลคือ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” หลังจากที่มีการเลื่อนการจัดงานมา 1 ปีเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นความปรารถนาที่น่าชื่นชมยินดีที่จะพบปะกันอีกครั้ง

            งานชุมนุมครอบครัวสากลที่ผ่านมาครอบครัวส่วนมากอยู่ที่บ้าน และการชุมนุมเป็นเพียงการรับรู้แบบห่างๆ ซึ่งครอบครัวส่วนมากติดตามผ่านทางโทรทัศน์ และมีครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้

            ณ เวลานี้ เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะมีรูปแบบการจัดงานชุมนุมครอบครัวสากลในรูปแบบพิเศษ (special format) เป็นโอกาสแห่งพระญาณเอื้ออาทรขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการสร้างสรรค์การจัดงานแบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก (worldwide event) ที่สามารถให้ทุก ๆ ครอบครัวทั่วโลกมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพระศาสนจักร (the ecclesial community)

            การชุมนุมครอบครัวสากลจะมีรูปแบบของการจัดงานในรูปแบบของ ศูนย์กลางของการจัดงานที่หลากหลาย (multucentred) และในรูปแบบของการแผ่ขยายไปทั่วโลก (widespread format) ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก ๆ สังฆมณฑลทั่วโลก ซึ่งกรุงโรมจะเป็นสถานที่จัดงานหลักและจะมีจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมงานที่มาจากบรรดาครอบครัวผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว เข้าร่วมในการจัดงานฉลองครอบครัวในครั้งนี้ และจะมีการพูดคุยเรื่องงานอภิบาลครอบครัว (Congress) และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และจะมีการถ่ายทอดรายการออกไปทั่วโลก

            ในระหว่างช่วงเวลาของการจัดงานชุมนุมครอบครัวสากล แต่ละสังฆมณฑลสามารถมีจุดเน้นย้ำที่สำคัญ (focal point) สำหรับการชุมนุมในสังฆมณฑลท้องถิ่นของตนเอง ให้กับบรรดาครอบครัวและชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทุก ๆ คนจะสามารถมีส่วนร่วมแม้นเขาเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางมาที่กรุงโรมได้

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าเป็นไปได้ พ่อขอเชิญชวนพระศาสนจักรในทุก ๆ สังฆมณฑล ได้มีการวางแผนงานแบบสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหัวข้อของการจัดงานชุมนุมครอบครัวสากลที่ว่า “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” และจะใช้เครื่องหมายต่าง ๆ (Symbols) ของการเตรียมงานจากสังฆมณฑลแห่งกรุงโรม และพ่อขอให้แต่ละสังฆมณฑลเต็ม

            เปี่ยมไปด้วยพลวัต (dynamic) แสดงออกด้วยความกระตือรือร้น (active) และสร้างสรรค์ (creative) ในการเตรียมงานนี้ร่วมกับบรรดาครอบครัวทั้งหลายในลักษณะของความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้น ณ กรุงโรม

            นี่เป็นโอกาสที่พิเศษสุดที่จะอุทิศตัวตนของเราเองด้วยความกระตือรือร้นแบบพิเศษสุดเพื่อบรรดาผู้ทำงานครอบครัว บรรดาสามีภรรยา บรรดาครอบครัวและผู้อภิบาลทั้งหลายที่จะท างานร่วมกัน

            บรรดาผู้อภิบาลและบรรดาครอบครัวที่รัก จงกล้าหาญและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการจัดงานชุมนุมครอบครัวสากลที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ สังฆมณฑล ทุก ๆ วัด และในทุก ๆ ทวีป

พ่อขออวยพรสำหรับการเดินทางสู่งานชุมนุมครอบครัวสากลที่กำลังจะมาถึงนี้

และอย่าลืม ภาวนาเพื่อพ่อด้วย ขอบใจ