พิธีการลงนามรายการ Light of Hope | แสงสว่างแห่งความหวัง

พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ “Light of Hope”
ระหว่าง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส และ สถาบันพัฒนาฆราวาส
ผลิตรายการโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2022