ภาพข่าวจากสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันทื่ 24 – 25 ส.ค. 2022
สมาชิกสชค.รุ่นพี่
ช่วยกันจัดสถานทื่
เพื่อจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว
ใน วันที่ 26-27 ส.ค. 2022 นี้