วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำเนินงานอภิบาลครอบครัว
  • ประสานความร่วมมือเป็นเอกภาพ ระหว่างแผนกครอบครัวสังฆมณฑล /องค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  • สนับสนุนการดำเนินงานอภิบาลครอบครัวสังฆมณฑล/องค์กร