“วันครอบครัว” วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมงานวันครอบครัว โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละวัดในแต่ละสังฆมณฑลในสถานการณ์โควิด 19 เป็นสำคัญ