วิถีทางแบบการเตรียมตัวเป็นคริสตชน สำหรับชีวิตแต่งงาน |Catechumenal Pathways to Married Life

|Catechumenal Pathways to Married Life|

“วิถีทางแบบการเตรียมตัวเป็นคริสตชน สำหรับชีวิตแต่งงาน”

เอกสารพระศาสนจักรล่าสุดจาก Dicastery for laity family and life ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2022 งานชุมนุมครอบครัวสากล ตามข้อเสนอของพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการอบรมคู่สมรสก่อนแต่งงานในรูปแบบของ RCIA ที่มีเวลามากขึ้นในการอบรมคู่สมรสในด้านความเชื่อและการกลับใจ ในการมีประสบการณ์กับพระควบคู่ไปกับพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิต เป็นช่วงเวลาที่มิใช่อบรมคำสอนแบบ formality แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการ deepening faith with Christ โดยมีพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และบรรดาครอบครัวคริสตชนผู้มีประสบการณ์เป็นเพื่อนร่วมทาง (Accompaniment) ร่วมไปกับคู่สมรสที่กำลังเตรียมตัวแต่งงาน และระยะปีแรกๆ ของการแต่งงาน

สามารถดูต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่
👇👇👇👇👇

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:805acfae-483d-3fb3-93d0-6245c72e65a5