วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ครอบครัว เป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต เป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยเผ่พระวรสารของสังคมโลก

พันธกิจ

          ส่งเสริม สนับสนุน และแนะนำแนวทางแก่คริสตชนในการดำเนินชีวิตครอบครัว พร้อมที่จะดำเนินชีวิตเชิงประจักษ์ ด้วยความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ท่ามกลางสังคมที่กำลังเผชิญปัญหา