ศึกษาเอกสารพระศาสนจักร ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ “วิถีทางแบบการเตรียมตัวเป็นคริสตชนสำหรับชีวิตแต่งงาน”

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ศึกษาเอกสารพระศาสนจักร ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ “วิถีทางแบบการเตรียมตัวเป็นคริสตชนสำหรับชีวิตแต่งงาน” CATECHUMENAL PATHWAYS FOR MARRIED LIFE โดย คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีผ่านช่องทางออนไลน์ (โปรแกรมZoom) และถ่ายทอดสด Live Facebook แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย