องค์กร Couples For Christ (CFC) ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงร่วมขับร้องเพลงเพื่อส่งเสริมงานอภิบาลครอบครัว “ครอบครัวเราก้าวไปด้วยกัน ครอบครัวอภิบาลครอบครัว