เชิญร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว

แผนกครอบครัวสภาฯ ขอเรัยนเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว ในวัยพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านทางซูม และเฟสบุ๊คไลฟ์ ชื่อ 1. แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2.คริสต์สร้างสรรค์