เรียนเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือทางซูม ครั้งที่ 2/2021

คฆค. 21/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.2021

เรื่อง เรียนเชิญพระคุณเจ้า คุณพ่อผู้อำนวยการ/ผู้จัดการแผนก ครอบครัวและอาจารย์ดาวิทย์ (รองผู้อำนวยการภาคท่าแร่ฯ) ร่วมประชุมปรึกษาหารือทางซูม ครั้งที่ 2/2021

เรียน

1. พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี

2. คพ.พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม

3. คพ.พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์

4. อาจารย์ดาวิทย์ พุทธิไสย

5. คพ.วิมานใจ นาแว่น

6. คพ.บุญส่ง หงษ์ทอง

7. คพ.วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

8. คพ.ติดคำ ใจเลิศฤทธิ์

9. คพ.องอาจ แคเซอ

10. คพ.ประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์

11. คพ.พิเชษฐ์ วงศ์อนันต์

12. คพ.สุรพงษ์ ลาบุดดี

  ทางแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญพระสังฆราชสิริพงษ์ บรรดาคุณพ่อผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ แผนก ครอบครัวทั้ง 11 สังฆมณฑล ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ พบปะและพูดคุย ครั้งที่ 2/2021 และผมได้เชิญอาจารย์ดาวิทย์ พุทธิไสย ซึ่งท่านเป็นรองผู้ อำนวยการภูมิภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง เข้าร่วมประชุมในโอกาส นี้ด้วย ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09.30-12.00 น.

ผ่านทางซูม Meeting ID: 849 9884 8254

Passcode : 188327 เปิดห้องซูมตั้งแต่เวลา 09.15 น.

วาระการประชุมปรึกษาหารือ พบปะพูดคุย มีดังนี้วาระที่ 1 เรียนเชิญพระคุณเจ้าสิริพงษ์นำภาวนาเปิด

วาระที่ 2 คุณพ่อภูวนารถกล่าวทักทาย และเป้าหมายการประชุมครั้งนี้ และสรุปการดำเนินงานของสำนักงานแผนกครอบครัวสภาฯตั้งแต่ 18 มีนาคม ถึง ธันวาคม 2021

วาระที่ 3 ปรึกษาหารือเรื่องงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถี ทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสังฆมณฑล ของเราจะดำเนินการกันอย่างไร ที่มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันแบบ Synodality

วาระที่ 4 นำเสนอปฏิทินการดำเนินงานแผนกครอบครัวสภาฯ

ปี 2022/2565 และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ครอบครัว

วาระที่ 5 ข้อเสนอแนะของแต่ละสังฆมณฑลที่ต้องการเสนอต่อ

แผนกครอบครัวสภาฯ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ทั่วไปเกี่ยวกับงานอภิบาลครอบครัว

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญพระคุณเจ้า และคุณพ่อทุก ๆ ท่านและอาจารย์ดาวิทย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ พบปะและพูดคุย และวอน ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธได้โปรดคุ้มครองและอวยพระพรแด่ พระคุณเจ้า คุณพ่อทุกท่านและอาจารย์ดาวิทย์เสมอไป

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า

  (คพ.ภูวนารถ แน่นหนา)ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย