แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบ่งปันงานอภิบาลครอบครัวให้กับซิสเตอร์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว และคุณวันชัย-คุณวารี ทรงพลอย แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัว ในวันที่ 14 ตุลาคม 2022 ณ อารามพระหฤทัย คลองเตย กรุงเทพฯ โอกาสสัมมนา-เข้าเงียบซิสเตอร์คณะพระหฤทัย

ขอบคุณคุณแม่อรัญญา และซิสเตอร์พระหฤทัยทุกๆ ท่าน