แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ขอส่งความสุขสันต์ | ความสุข | พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทับอยู่กับทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยม โอกาสวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022)