เชิญชวนร่วมรณรงค์การสวดภาวนาในครอบครัวอาศัยการสวดสายประคำในเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (ตลอดเดือนตุลาคม ค.ศ.2021)

เชิญชวนร่วมรณรงค์การสวดภาวนาในครอบครัวอาศัยการสวดสายประคำในเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (ตลอดเดือนตุลาคม ค.ศ.2021)

คฆค. 20/2021

วันที่ 24 กันยายน ค.ศ.2021

เรียน

  1. คพ.พรชัย      เตชะพิทักษ์ธรรม
  2. คพ.พรศักดิ์    ชื่นจิตอภิรมย์
  3. คพ.วิมานใจ   นาแว่น
  4. คพ.บุญส่ง     หงษ์ทอง
  5. คพ.วิโรจน์     เลิศทนงศักดิ์
  6. คพ.ติดคำ      ใจเลิศฤทธิ์
  7. คพ.องอาจ     แคเซอ
  8. คพ.ประสิทธิ์   ใหม่เพียรวงศ์
  9. คพ.พิเชษฐ์     วงศ์อนันต์
  10. คพ.สุรพงษ์     ลาบุดดี

     นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญชวนครอบครัวคริสตชนในฐานะเป็นพระศาสนจักรระดับบ้านร่วมกันสวดภาวนาด้วยสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการภาวนาร่วมกันที่มีคุณค่าและเกิดผลอย่างเหลือล้นโดยอาศัยความศรัทธาต่อพระนางพรหมจารีย์ ซึ่งช่วยบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์แห่งความรักในครอบครัว (FC.59,61) ซึ่ง “เป็นการภาวนาโดยครอบครัว สำหรับครอบครัวและภาวนาพร้อมกับครอบครัว และจำเป็นที่ครอบครัวต้องได้รับการสนับสนุนและฝึกฝนให้ภาวนาอย่างสม่ำเสมอ (FABC, ครั้งที่ 8, ข้อ 112) และในสมณลิขิตความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัวกล่าวว่า “ครอบครัวใดที่สวดภาวนาร่วมกัน ครอบครัวนั้นจะอยู่ด้วยกัน” (AL,277) เพื่อทำให้ครอบครัวมีชีวิตจิตแห่งครอบครัว คือ ชีวิตจิตแห่งสายสัมพันธ์ซึ่งความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในสายสัมพันธ์นั้น (AL,315)

      ดังนั้นทางแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก จึงขอเรียนให้ทราบและขอเชิญชวนแผนกครอบครัวทั้ง 11 สังฆมณฑลร่วมรณรงค์การสวดสายประคำในครอบครัวตลอดเดือนตุลาคมเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการภาวนาที่ง่ายที่สุดที่บรรดาครอบครัวสามารถร่วมภาวนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

       แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รูปแบบของการรณรงค์การสวดสายประคำในครอบครัว ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณพ่อตามบริบทที่เป็นจริงของแต่ละสังฆมณฑลเป็นหลัก หรือจะรณรงค์การสวดสายประคำร่วมกับพระศาสนจักรสากล หรือร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ก็สามารถกระทำได้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญชวน        ร่วมรณรงค์การสวดภาวนาในครอบครัวโดยอาศัยสายประคำศักดิ์สิทธิ์    ตลอดเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021

เป็นพิเศษ  และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรแด่คุณพ่อทุก ๆ ท่านเสมอไป

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า

(คพ.ภูวนารถ  แน่นหนา)

ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก แห่งประเทศไทย