กำหนดการงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022

สังฆมณฑลแห่งกรุงโรมร่วมกับสมณกระทรวงฆราวาส ครอบครัวและชีวิต (Dicastery for Family and Life) ได้ส่งกำหนดการภาพรวมของการจัดงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน ค.ศ.2022 ณ กรุงโรม เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมงานของทุกๆ สังฆมณฑลทั่วโลก และผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อบรรดาครอบครัวทั่วโลกจะได้ร่วมรับรู้ รับฟัง และร่วมในความรู้สึกของการจัดงานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10 นี้