งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 1 (วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พย. 2022)

ภาพบรรยากาศงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พย. 2022 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา

วันแรกมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนกครอบครัวสภาฯ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดงานชุมนุม และการสัมภาษณ์คู่สมรส 3 คู่ในหัวข้อ “ความรักในครอบครัว”