ตารางเวลางานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ค.ศ. 2022 แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพการจัดงาน

🌟ตารางเวลางานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ค.ศ. 2022 แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพการจัดงาน

🌟 ในวันศุกร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022

🌟 ณ โรงแรม SeaBreeze พัทยาใต้ ชลบุรี