บทบาทพ่อแม่พยานคู่สมรสคาทอลิก ในฐานะ “เพื่อนร่วมทางกับคู่สมรสใหม่ช่วงปีแรกๆ” (Accompaniment)