บทภาวนาเพื่อการชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10

บทภาวนา

เพื่อการชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10

ความรักในครอบครัว : กระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์

            ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์

            ข้าพเจ้าทั้งหลายมาอยู่เบื้องหน้าพระองค์ เพื่อสรรเสริญพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับครอบครัว ซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายกาวนาต่อพระองค์ เพื่อบรรดาครอบครัวที่ได้ถวายตนในศีลสมรส โปรดให้ในแต่ละวัน พวกเขาได้คนพบพระหรรษทานที่ได้รับและในฐานะที่เป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน ขอให้พวกเขาทราบว่าต้องทำอย่างไร เพื่อมีชีวิตเชิงประจักษ์ต่อการสถิตประทับของพระองค์ เพื่อรักและด้วยรักที่พระคริสตเจ้าทรงมีต่อพระศาสนจักร

            ข้าพเจ้าทั้งหลายกาวนาต่อพระองค์ เพื่อครอบครัวที่ประสบความยากลำบากและเดือดร้อนเพราะความเจ็บป่วย และสถานการณ์ชีวิต ซึ่งพระองค์เท่านั้นทรงทราบโปรดทรงค้ำจุนพวกเขา และทำให้ตระหนักถึงวิถีทางที่พระองค์ทรงเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์เพื่อพวกเขาจะได้มีประสบการณ์พระเมตตาอันไม่มีขอบเขตของพระองค์และพบหนทางใหม่ที่จะเติบโตในความรัก

            ข้าพเจ้าทั้งหลายกาวนาต่อพระองค์ เพื่อบรรดาเด็กและเยาวชน ขอให้พวกเขาได้พบพระองค์และยินดีตอบสนองต่อกระแสเรียกที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์สำหรับพวกเขา

            ข้าพเจ้าทั้งหลายกาวนา เพื่อบรรดาบิดามารดา และปู่ย่าตายาย ให้พวกเขาตระหนักที่จะปฏิบัติตนเป็นเครื่องหมายของความเป็นบิดาและมารดาของพระเจ้า ให้ความเอาใจใส่ต่อบรรดาเด็ก ๆ ซึ่งพระองค์ทรงฝากฝังทั้งร่างกายและจิตใจแก่พวกเขา เพื่อครอบครัวจะได้มอบประสบการณ์ความเป็นพี่เป็นน้องแก่โลก

            ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้แต่ละครอบครัวทำให้กระแสเรียกพิเศษสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรเป็นจริงในชีวิตเสมือนเป็นกระแสเรียกการเป็นศิษย์ธรรมทูตในการรับใช้เพื่อให้เกิดชีวิตและสันติภาพในความสนิทสัมพันธ์กับบรรดาสงฆ์ นักบวชและกระแสเรียกทั้งหมดในพระศาสนจักร

โปรดประทานพระพรแก่การชุมนุมครอบครัวโลกด้วยเทอญ อาแมน

บทกาวนาทางการเพื่อการชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10

22 – 26 มิถุนายน 2022

ณ กรุงโรม อิตาลี

แผนกครอบครัวสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย