ประชาสัมพันธ์จากแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง งานชุมนุมครอบครัว

📢 ประชาสัมพันธ์จากแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง….

📝 งานชุมนุมครอบครัวของแผนกครอบครัวสภาฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ (รอบ 3 ปี)

  1. งานชุมนุมครอบครัวระดับชาติ ปี ค.ศ.2022 (สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022)
  2. งานชุมนุมครอบครัวระดับภูมิภาค ปี ค.ศ.2023
  3. งานชุมนุมครอบครัวระดับสังฆมณฑลทั้ง 11 สังฆมณฑล ปี ค.ศ.2024

<<<<<<<<<<<<<

📣 สามารถติดตามว่าปีใดจัดงานครอบครัวในระดับใด ได้ที่

www.family.cbct.or.th

แผนปฏิบัติงานแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแฟ่งประเทศไทย

หรือ 👇👇👇 ภาพด่านล่างนี้