ประชุมคณะทำงานร่างคู่มืออบรมคู่สมรสต่างความเชื่อ

🔺วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
👉ประชุมออนไลน์ผ่านทางZoom ร่วมกับแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย
👉ประชุมคณะอนุกรรมการร่างคู่มืออบรมคู่สมรสต่างความเชื่อสู่ชีวิตครอบครัว ครั้งที่ 1/2022