สมณลิขิตเตือนใจจงชื่นชมยินดีเถิด (Gaudete et exsultate)

เราถูกเรียกให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการดำเนินชีวิตของเราด้วยความรักและการเป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เรากระทำ ในทุกที่ที่เราค้นพบตัวตนของเราเอง

เราได้ถูกเรียกให้มามีชีวิตนักบวชหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการดำเนินชีวิตด้วยคำปฏิญาณอย่างมีความชื่นชมยินดี

เราได้แต่งงานหรือไม่ ถ้าเราแต่งงาน เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักและดูแลสามีและภรรยาของเราดังที่พระคริสตเจ้ากระทำต่อพระศาสนจักร

เราได้ทำงานเพื่อผู้อื่นหรือไม่ ถ้าเราเป็นบุคคลเหล่านี้ เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงใจและใช้ความสามารถของตนเพื่อบริการรับใช้เพื่อนพี่น้อง

เราเป็นพ่อแม่และปู่ย่าตายายหรือไม่ ถ้าเราเป็น เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยมีความมานะอดทนในการอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักติดตามพระเยซูเจ้า

เราเป็นมีผู้ตำแหน่งและมีอำนาจหรือไม่ ถ้าเราเป็น เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อความดีของส่วนรวม และปฏิเสธผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา (สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 14)
———————————————
พบกับสมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด
Gaudete et Exsultate
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
แปลโดย บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.
ตรวจต้นฉบับโดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์