สัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท ปี 1 วิทยาลัยแสงธรรมและบ้านเณรใหญ่แสงธรรม จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว ในหัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”ทางออนไลน์ซูมและเฟสบุ๊คไลฟ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00-11.30 น. เพื่อตอบรับคำเชื้อเชิญขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเตรียมบรรดาครอบครัวทั้งหลายสู่งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 สังฆมณฑลกรุงโรมเป็นเจ้าภาพร่วมกับทุก ๆ สังฆมณฑลทั่วโลก