สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทยของพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี | วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023

✍️ #สาส์นวันครอบครัว
จากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
〰️🍃ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
〰️💕โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ
〰️✨วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023

ถึงบรรดาครอบครัวคริสตชนไทยที่รัก

〰️✍️ “ครอบครัวคือเสาหลักของทุก ๆ หมู่คณะคริสตชน” (The family is the pillar of every Christian community) อ้างอิงจาก “รายงานการสังเคราะห์ พันธกิจการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร ของการประชุมซีนอดบรรดาพระสังฆราชทั่วโลก ครั้งที่ 16, วันที่ 4-29 ตุลาคม 2023 ณ นครรัฐวาติกัน อิตาลี, ภาคที่ 1 หัวข้อที่ 8 ข้อ 3”

〰️✍️เนื่องในโอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ แบบอย่างของครอบครัวคริสตชนไทย วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023 ซึ่งถือว่าเป็น “วันครอบครัวคริสตชนไทย” ที่ยึดแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธเป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตครอบครัว (Amoris Laetitia, 30) พ่อจึงขอวิงวอนพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ ได้โปรดอำนวยพรแด่ทุกท่านและทุกครอบครัวคริสตชนไทยตลอดไป

〰️✍️จาก “รายงานการสังเคราะห์ พันธกิจการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร ของการประชุมซีนอดบรรดาพระสังฆราชสากลทั่วโลกวาระแรก ครั้งที่ 16 วันที่ 4-29 ตุลาคม 2023 ณ กรุงวาติกัน อิตาลี, ภาคที่ 1 หัวข้อที่ 8 ข้อ 3” ได้กล่าวว่า “ครอบครัวคือเสาหลักของทุก ๆ หมู่คณะคริสตชน บรรดาพ่อแม่และปู่ย่าตายายและทุกคนที่มีชีวิตถ่ายทอดความเชื่อของพวกเขาในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็น “มิสชันนารีอันดับแรก” (the first missionaries) เพราะครอบครัวคือสักการะสถานของชีวิตและความรัก และเป็นสถานที่พิเศษเฉพาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเชื่อและชีวิตภาคปฏิบัติของคริสตชน และเป็นสถานที่พิเศษที่มีความต้องการอย่างยิ่งยวดในการเป็นเพื่อนร่วมทางในครอบครัวและมีความต้องการเป็นพิเศษในการส่งเสริมสนับสนุนบรรดาพ่อแม่ในหน้าที่พิเศษนี้ รวมถึงบรรดาหมู่คณะคริสตชนทุกคนในการบริการรับใช้พันธกิจในความต้องการต่าง ๆ ของชีวิตครอบครัว” ซึ่งตรงกับเอกสารของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ครอบรอบ 50 ปี ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน เมื่อวันที่ 12-30 ตุลาคม 2022 ข้อ 36,79 ที่กล่าวว่า “ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคม ครอบครัวเป็นสถานที่ที่สอนคุณค่าและคุณธรรมเป็นที่แรก ที่ซึ่งจะได้สัมผัสกับความรักและการเสียสละเป็นที่แรก ครอบครัวถือเป็นสถานที่สำคัญมากในวัฒนธรรมเอเชีย…พระศาสนจักรในครอบครัวมีกระแสเรียกพิเศษในการเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า บิดามารดาในฐานะผู้ให้การศึกษาอบรมลำดับแรกในด้านแบบอย่างการปฏิบัติความเชื่อด้วยจิตใจของความรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะผู้สอนคำสอนคนแรกให้กับบุตรของตน พวกเขาถ่ายทอดข่าวดีแห่งพระวรสารให้เขา และจากบุตรของตน พ่อแม่เองก็ได้รับข่าวดีจากพระวรสารเดียวกันด้วยการปฏิบัติตาม และครอบครัวดังกล่าวนี้ได้แผ่กระจายข่าวดีในขณะที่กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดีแก่ครอบครัวอื่น ๆ และเพื่อนบ้าน”

〰️✍️จากข้อสังเกตข้างต้นที่กล่าวมา เอกสารของพระศาสนจักรฉบับล่าสุดนี้ เน้นคำว่า “อันดับแรก,ที่แรก” เป็นสำคัญ เช่น “ครอบครัวคืออันดับแรกฯ, ครอบครัวเป็นที่แรกฯ, พ่อแม่คือคนแรกฯ” เป็นสำคัญ ซึ่งมีนัยยะว่า “ครอบครัวคือความสำคัญลำดับแรกของหมู่คณะคริสตชน” ซึ่งสอดคล้องกับสมณลิขิตเตือนใจบทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน (Familiaris Consortio, 70,74) กล่าวว่า “พระศาสนจักรระดับท้องถิ่นและระดับวัด ต้องสำนึกถึงพระคุณและภาระหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายจากพระคริสตเจ้า เพื่อจะดำเนินงานอภิบาลได้ แผนงาน โครงการและการจัดระเบียบของงานอภิบาลใด ๆ ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม ละเว้นไม่ได้ที่จะมุ่งเน้นงานอภิบาลครอบครัว การแพร่ธรรมต่อครอบครัว เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกและเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน”

〰️✍️บรรดาครอบครัวคริสตชนไทยที่รัก เราทราบถึงพันธกิจหลักของครอบครัว ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรก อันดับแรก และเป็นสถานที่แรกในการประกาศพระวรสารแห่งชีวิตและความรัก เป็นมิชชันนารีสถานที่แรกและการเป็นครูคำสอนคนแรกในการถ่ายทอดความเชื่อไปสู่ลูก ๆ หลาน ๆ ของเรา ชีวิตและความรักเริ่มต้นจากครอบครัว ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ ดังนั้นพ่อขอวิงวอนพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านทางครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ ได้เป็นที่พึ่งของบรรดาครอบครัวของพี่น้องคริสตชนไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันด้วยความซื่อสัตย์ พากเพียรอดทนต่อความกังวลใจและความยุ่งยากในชีวิตปัจจุบัน มีความเอาใจใส่ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวและรวมถึงครอบครัวอื่นด้วยใจเอื้อเฟื้อ ให้ครอบครัวทำตามพระประสงค์และน้อมรับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นทุก ๆ วันด้วยความปีติยินดี

〰️✍️ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญยอแซฟ “ผู้ชอบธรรม” ที่ไม่รู้จักเหนื่อย ผู้พิทักษ์ปกปักษ์รักษาคุณค่าแห่งชีวิตและความรักในครอบครัว ที่พระเจ้าทรงฝ่ายไว้กับท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันสูงส่ง ได้โปรดคุ้มครอง ปกป้องครอบครัวทุก ๆ ครอบครัว ได้เป็นสถานที่แห่งแรกในการสอนความรัก ชีวิตและความเชื่อ

〰️✍️ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ ผู้ทรงเป็นมารดาของพระศาสนจักร โปรดเป็นมารดาของ “พระศาสนจักรระดับครอบครัว” ทุก ๆ ครอบครัวตลอดไป อาแมน

ขออำนวยพรแด่พี่น้องครอบครัว

คริสตชนไทย

บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย