สุขสันต์ปัสกาแด่พี่น้องทุกๆ ครอบครัว จากคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงราย