เชิญร่วมฟื้นฟูชีวิต โดยอ.นริศ

โค้ชอย่างไรให้”เปลี่ยนอารมณ์ลบเป็นพลังบวก” Coaching : Transform Negative Emotion to Beauty of Need

ซีรีย์ : โค้ชตนเอง & โค้ชคนอื่นด้วยสื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonviolent Communication)

อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 18.00-21.00 Zoom Online
รายละเอียด www.carefor.org สมัคร Line ID: narislove

ความตั้งใจ : สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ มอบสิ่งดีให้ผู้คน
เหมาะสำหรับ : ทุกท่านที่สนใจ

===

ประโยชน์ 7 ประการที่ท่านจะได้ฝึกทักษะใน 3 ชั่วโมงนี้ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง อบอุ่น จริงใจ

18.00-18.30 เคล็ดลับ หลักคิด

1)เคล็ดลับ หลักคิด Mindset โค้ชตนเอง & คนอื่น “เปลี่ยนอารมณ์ลบเป็นพลังบวก” Coaching : Transform Negative Emotion to Beauty of Need เช่น อารมณ์โกรธ กังวล ไม่สบายใจ เครียด รู้สึกผิด ละอายใจ เสียใจ เศร้าใจ ฯลฯ

18.30-20.30 ฝึกทักษะการโค้ชตนเอง & โค้ชคนอื่นดังต่อไปนี้

2)ฝึกโค้ชให้มีประสบการณ์กับกระบวนการภายในของการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบเป็นการเชื่อมโยงกับพลังบวก-พลังชีวิต

3)ฝึกโค้ชให้ตระหนักรู้และการจัดการกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้น

4)ฝึกโค้ชให้ให้เชื่อมโยงอารมณ์ทางลบกับความต้องการสำคัญที่มีผลต่ออารมณ์ทางลบ

5)ฝึกโค้ชให้สร้างสรรค์วิธีการเพื่อรับมือกับอารมณ์ทางลบและการดูแลตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น

6)ฝึกโค้ชให้รับรู้ผู้อื่นอย่างเข้าใจ หลังจากเขาแสดงอารมณ์ที่แท้จริงและความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

20.30-21.00

7)การนำเคล็ดลับที่ค้นพบจากการฝึกไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ & การใช้งานของตนเอง

===

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากรนาน 43 ปี กว่า 300 องค์กร, อาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษา (Counseling Trainer) กว่า 35 ปี

กระบวนกรสื่อสารอย่างสันติ CNVC Certification Candidate, Facilitator

โค้ช ผู้ให้คำปรึกษา ผู้สอนการปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง Certified Tension & Trauma Release TRE® Provider, Counselor & Coach

ผู้เขียนร่วมสื่อสารสร้างสันติ : เคล็ดลับการเปลี่ยนคนธรรมดา ให้เป็นผู้สร้างความเข้าใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์

+อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Training of Trainer : NVC Coaching, Spiritual & Soul Coaching

+CNVC Certification Candidate Certified จาก CNVC Center for Nonviolent Communication

+Tension & Trauma Release Exercises TRE® Provider จาก TRE® Global

+Add Heart® Facilitator™ จาก HeartMath Institute

+Drum Healing & Drum Circle Facilitator : Certification Board for Music Therapists (CBMT)

+InterPlay® Leader (Unlock Wisdom of Body) : InterPlay Center

+M.Ed. Counseling, B.Ed. Music Education

สมัครที่ Line ID: narislove สนับสนุนรายการ 3 ชั่วโมง 490 บาทหรือมากกว่า (พิเศษสำหรับผู้สนใจถามตอบต่อหลังจบ 3 ชั่วโมงได้อีก 30 นาที) เพื่อช่วยเรามอบสิ่งดีให้ผู้คนต่อไปได้