แผนกครอบครัวภูมิภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมประชุมปรึกษาหารืองานอภิบาลครอบครัวในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2022

แผนกครอบครัวภูมิภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมประชุมปรึกษาหารืองานอภิบาลครอบครัวในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2022 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022 ผ่านทางระบบออนไลน์ซูม นำโดย อาจารย์ดาวิทย์ พุทธิไสย รองผู้อำนวยการภูมิภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และบรรดาคุณพ่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการแผนกครอบครัวภูมิภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

แผนกครอบครัวสภาฯ ได้จัดแบ่งงานอภิบาลครอบครัวออกเป็น 3 ภูมิภาค ได้แก่

1. ภูมิภาคอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ประกอบไปด้วยอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลอุดรธานี

2. ภูมิภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ประกอบไปด้วย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และสังฆมณฑลจันทบุรี

3. ภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงราย และสังฆมณฑลนครสวรรค์