แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศ
ขอร่วมภาวนาเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงหลับทุก ๆ ครอบครัวผ่านทางมิสซาบูชาขอบพระคุณ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2022
และตลอดเดือนพฤศจิกายน 2022