แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอแสดงความกตัญญุตาและขอบพระคุณและขอยินดีต้อนรับ

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความกตัญญุตาและขอบพระคุณ
คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
ในการทำหน้าที่นายชุมพาบาลอภิบาลครอบครัวตลอดเวลา 10 กว่าปี

และขอยินดีต้อนรับ
คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร
ผู้จัดการแผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ องค์ใหม่

ขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพรให้กับคุณพ่อทั้งสองในงานพันธกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่นี้ตลอดไปเทอญ