แผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงใหม่ อบรมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัอบ ขั้นที่1 รุ่นที่3 วัดพระมารดานิจจานุเคราะ์บ้านดินขาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่จำนวน25คู่