แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ประชุมจิตตาภิบาลแผนกครอบครัว ครั้งที่ 1/2022

แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ประชุมจิตตาภิบาลแผนกครอบครัว ครั้งที่ 1/2022 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022