แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญ