โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจปฏิบัติสำรวมจิตภาวนาแบบคริสต์ สำหรับพระสงฆ์ ครั้งที่ 6 | วันจันทร์ที่ 26 – ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022

นำโดย คพ.สมชัย, คพ.ชีวิน, คพ.สันติ และพระคุณเจ้าสิริพงษ์ และพระสงฆ์อีก 8 องค์
ณ บ้านจิตภาวนา ค่ายดวงหทัย ห้วยมะหาด ราชบุรี
จันทร์ที่ 26 – ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022
โครงการของงานฉลอง 50 ปีแสง