💗ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่สามี-ภรรยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 เขตกลาง วันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
(วัดท่าแร่, วัดป่าพนาวัลย์, วัดทุ่งมน, วัดวนาสามัคคี, วัดโคกสะอาด, วัดนาโพธิ์, วัดนาโพธิ์น้อย, วัดกะแต้, วัดจันทร์เพ็ญ, วัดห้วยหวด, วัดสกลนคร, วัดดงมะไฟ, วัดห้วยทราย, วัดป่าหว้าน, วัดดอนเชียงคูณ, วัดดอนเชียงบาน, วัดหนองบัวทอง, วัดโคกแก้ว, วัดจอมแจ้ง