เชิญติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานอภิบาลครอบครัวทั้งในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ และระดับพระศาสนจักรสากล ผ่านทางเว็บไซต์ + ทางเฟสบุ๊ค + ทางไลน์ ของแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย