หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เรื่องการสมรสและครอบครัว โอกาสงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี

วันที่ 22 – 26 มิถุนายน ค.ศ. 2022 “ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” (FAMILY LOVE: A VOCATION AND A PATH TO HOLINESS)

จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัว

สภาประมุชบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย