ภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทยของพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี | วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023
ค่ายผู้นำเยาวชน 4 อีสานกับครอบครัว
งานอภิบาลครอบครัวของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2023
สาส์นวันครอบครัว | โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | 30 ธันวาคม ค.ศ. 2022
งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 1 (วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พย. 2022)
แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอนำเสนองานอภิบาลครอบครัว และการทำงานของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว
🎥✨พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขศาสนปกครองเขตจันทบุรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
🌷ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวทุกสังฆมณฑลฯ โอกาสจัด #งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา
แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอร่วมอาลัยรักร่วมกับอาจารย์ลำดวน ชินมโนพันธ์และครอบครัว
แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบ่งปันงานอภิบาลครอบครัวให้กับซิสเตอร์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว และคุณวันชัย-คุณวารี ทรงพลอย แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัว ในวันที่ 14 ตุลาคม 2022 ณ อารามพระหฤทัย คลองเตย กรุงเทพฯ โอกาสสัมมนา-เข้าเงียบซิสเตอร์คณะพระหฤทัย
ตารางเวลางานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ค.ศ. 2022 แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพการจัดงาน
    • 1
    • 2
Archives
Categories
Meta